CSP Wales office

The CSP office in Wales was established in 1995 and increased in size in response to Welsh devolution, when responsibility for some devolved matters, including health, was passed to the National Assembly.

Thumbnail

The CSP Wales office represents the interests of the membership in Wales, particularly with Welsh Government in the Senedd, Cardiff Bay, and within the various Welsh Government and NHS Wales health structures.

The office aims to raise the profile and influence of physiotherapy in Wales, help shape national policy in health and wellbeing, and support members at a local level.  The office also provides employment relations services to members and assists the work of the CSP Welsh Board.

Am y Swyddfa Hon

Sefydlwyd swyddfa CSP yng Nghymru yn 1995 a chynyddodd mewn maint mewn ymateb i ddatganoli yng Nghymru, pan drosglwyddwyd cyfrifoldeb am rai materion datganoledig, yn cynnwys iechyd, i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae swyddfa CSP Cymru yn cynrycholi buddiannau'r aelodaeth yng Nghymru, yn arbennig gyda Llywodraeth Cymru yn y Senedd, Bae Caerdydd ac o fewn gwahanol strwythurau iechyd Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru.

Mae'n nod gan y swyddfa godi proffil a dylanwad ffisiotherapi yng Nghymru, helpu i siapio polisi cenedlaethol ar iechyd a lles, a chefnogi aelodau ar lefel leol. Mae'r swyddfa hefyd yn darparu gwasanaethau cysylltiadau cyflogaeth i aelodau ac yn cynorthwyo gwaith Bwrdd Cymru y CSP.

Senior Negotiating Officer: Adam Morgan– 029 2038 2428
Public Affairs & Policy Manager: Calum Higgins– 029 2038 2429 
PA Administrative Officer: Jenny Francis - 029 2038 2428

Contact:

1 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9SD

Phone: 029 2038 2428  Email: wales@csp.org.uk
Last reviewed: