The Chartered Society of Physiotherapy The Chartered Society of Physiotherapy

Basket

View your shopping cart.

Ffisiotherapi ar waith

Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint

Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint

Mae Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD) yn derm ymbarél am grwp o glefydau yr ysgyfaint sy’n cynnwys broncitis cronig, em ysema a chlefyd llwybrau anadlu bach.

Adsefydlu cardiaidd

Adsefydlu cardiaidd

Mae adsefydlu cardiaidd gyda phwyslais ar ffisiotherapi yn ymyriad clinigol a chost effeithiol i’r sawl sy’n byw gyda chlefyd cardiofasgwlaidd.

Gofal critigol

Gofal critigol

Gofal critigol yw gofal arbenigol cleifion y mae eu cyflyrau yn bygwth bywyd ac sydd angen gofal cynhwysfawr a monitro parhaus, fel arfer mewn unedau gofal dwys ac unedau dibyniaeth uchel.

Gofal dementia

Gofal dementia

Mae ffisiotherapi, a gyflenwir fel rhan o ddull tîm amlddisgyblaeth, yn effeithiol yn glinigol ac o ran cost wrth reoli dementia.

Toriadau breuder a chwympiadau

Toriadau breuder a chwympiadau

Ymateb i’r toriad cyntaf; osgoi yr ail. Mae ffisiotherapyddion yn gwneud y ddau beth.

Sglerosis ymledol

Sglerosis ymledol

Mae ffisiotherapi, a gyflwynir fel un elfen o driniaeth tîm amlddisgyblaethol, yn rhoi ystod o fuddiannau o wella iechyd corfforol i gyfoethogi ansawdd bywyd i bobl gyda Sglerosis Ymledol (MS).

Anhwylderau cyhyrysgerbydol

Anhwylderau cyhyrysgerbydol

Mae ffisiotherapi yn e eithiol o sa wynt triniaeth glinigol a chost wrth reoli a thrin anhwylderau cyhyrysgerbydol.

Lechyd galwedigaethol

Lechyd galwedigaethol

Mae ffisiotherapi yn glinigol e eithiol ac yn gost e eithiol wrth ddarparu gwasanaethau iechyd galwedigaethol – cael pobl yn ôl i’r gwaith.

Strôc

Strôc

Mae ffisiotherapi yn effeithiol o safbwynt triniaeth glinigol a chost wrth drin pobl sydd wedi cael strôc.

Anymataliaeth wrinol

Anymataliaeth wrinol

Mae ffisiotherapi i fenywod gydac anymataliaeth Wrinol yn effeithiol iawn o safbwynt triniaeth glinigol a chost.

Lymffoedema

Lymffoedema

Mae ffisiotherapi yn effeithiol wrth atal a rheoli Lymffoedema, cyflwr hirdymor cymhleth yn gysylltiedig gyda phroblemau corfforol a seicogymdeithasol

Goroesi Canser

Goroesi Canser

Mae ymarferiad dan arweiniad ffisiotherapi yn glinigol effeithiol a gall helpu cleifion canser i wella eu hansawdd bywyd

Back to top